ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 05137248827 تماس حاصل نموده یا به آدرس دفتر مرکزي:مشهد ،بلوارمطهري شمالي ، مقابل مطهري 40 مـاهرخسـار مراجعه نمایید.